.

 

 

             .

                                                                            

 

 

 

Koninklijke Accordeonvereniging

 

“DE VRIJE KUNST”

Beerse

                                                                                                                                                                              

 

Voorzitter: Van Sande Erik            Houtseweg 162,                   2340   Beerse                           gsm 0476 45 01 45

Ondervoorzitter:   Aerts Jef            Guido Gezellestraat, 30,     2340   Beerse    014-615497    gsm 0494-20 84 52

 

Website: www.devrijekunst.be              (Gemaakt door Jos Simons)

Bank: 733-3050551-28

 

                                                        

Contactadres            Van Sande  Erik   Houtseweg 162                             2340 BEERSE                                                           0476-450145

 

 

 

Voorzitter:              Van Sande  Erik   Houtseweg 162                              2340 BEERSE                                                          0476-450145

Ondervoorzitter:     Aerts Jef               Guido Gezellestraat, 30,                 2340 BEERSE                    014-61 54 97                  0494-208452       

Secretaris                Monique Rens -    Goormansstraat 94                       2240 Zandhoven           03 484 40 85                   0476-646483

 

 

 

                                

PRIVACY VERKLARING van Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW

 

Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW

Lentestraat 12

2340 Beerse

devrijekunst@gmail.com

Telefoon : 03 484 40 85

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige leden, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten, leveranciers.

 

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Ledenadministratie

Ledenlijst wordt aan elk lid bezorgd zodat onderling afspraken met betrekking tot activiteiten kunnen worden gemaakt.

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW

Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, in geval van programmawijziging of annulatie)

Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

Persoonlijke kenmerken : geboortedatum enkel van toepassing voor leden (verzekering)

Aanwezigheid (enkel van toepassing voor leden)

Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, van optredens en activiteiten)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

Beeldmateriaal (voor public relations)

Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

Het verzekeren van onze leden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met VLAMO

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan :

Nodig is voor de ledenadministratie.

U niet langer mails wilt ontvangen betreffende onze activiteiten

Als u de samenwerking met onze vereniging verbreekt

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Leden die een ledenlijst ontvangen mogen deze onder geen enkel beding doorgeven aan derden, zij dienen hun handtekening te plaatsen voor akkoord.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.

Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


Koninklijke Accordeonvereniging "De Vrije Kunst" VZW kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

                                

 agenda 2020